Πολιτική απορρήτου και Cookies

Πολιτική Απορρήτου

1Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «IFLY Αεροπορικές Υπηρεσίες» (εφεξής καλούμενη ως «IFLY») έχοντας ως στόχο να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και συνεργατών της, στην οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, προς εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσής της με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η IFLY προβαίνει στη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η εν λόγω πολιτική μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας www.ifly.gr.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των συνομιλητών μας αποτελεί βασικό μέλημα της ‘IFLY’. Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας.

2Ποια δεδομένα συλλέγουμε
Ανταπόκριση σε αιτήματά σας για πληροφορίες ή υποστήριξη

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, είτε μέσω της λειτουργικότητας επικοινωνίας του ιστότοπου της εταιρείας είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συλλέγουμε τα στοιχεία που παρέχετε οι ίδιοι, με σκοπό να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Δεδομένα των πελατών μας

Συλλέγουμε και τηρούμε τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία των πελατών – επιβατών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας καθώς και στοιχεία που αφορούν στον προορισμό τους, όπως επιβάλλεται από το ειδικότερο ελληνικό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας μας. Ταυτόχρονα συλλέγουμε στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από τους ίδιους με σκοπό να επικοινωνούμε μαζί τους όταν απαιτείται στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, όπως e-mail και τηλέφωνο.

3Τι επεξεργασία υφίστανται τα δεδομένα

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύουν.

4Πού γνωστοποιούμε τα δεδομένα

Η ‘IFLY’ σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί ή διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα, σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.

Σε περίπτωση που απαιτείται κοινοποίηση των στοιχείων σε υπεργολάβους της ’IFLY’ για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας στους πελάτες μας, τούτο γίνεται κατόπιν ρητής συγκατάθεσης των εν λόγω υποκειμένων των δεδομένων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε αποκλειστικά συνεργάτες που έχουν αναλάβει τις δέουσες δεσμεύσεις συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως κάθε φορά ισχύει.

Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται για ανεπιθύμητη επικοινωνία.

WΧρησιμοποιούμε το web analytics εργαλείο της Google ‘Google Analytics’ για να αποκτούμε εικόνα της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας και του τρόπου με τον οποίον οι επισκέπτες μας αλληλοεπιδρούν με αυτήν, εφόσον έχετε συναινέσει στη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις χρήσης του Google Analytics ορίζουν ότι μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού δεν συλλέγονται δεδομένα που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. H Google μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει το δίκτυό της σχετικά με την εμφάνιση προσωποποιημένου διαφημιστικού υλικού. Για περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική προστασίας δεδομένων της Google, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://policies.google.com/privacy.

5Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας σε συμμόρφωση με το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση και κοινολόγηση ή πρόσβαση και χρήση χωρίς άδεια, καθώς και κάθε άλλη μη νόμιμη επεξεργασία.

6Διάρκεια τήρησης των δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • Όσο είναι απαραίτητα για τον σκοπό της συλλογής τους, για να σας παρέχουμε πληροφορίες ή υπηρεσίες που αναμένετε εύλογα να λάβετε από εμάς στο πλαίσιο της συνεργασίας μας
  • Όσο είναι απαραίτητα για να συμμορφωθούμε με τυχόν νομικές μας υποχρεώσεις
7Τα δικαιώματά σας

Με την επιφύλαξη του νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως κάθε φορά ισχύει, μπορεί να έχετε το δικαίωμα:

  • Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
  • Να ζητήσετε να σας παρέχουμε πληροφορίες σε σχέση με προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς
  • Να ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς
  • Να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν
  • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν
  • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον συντρέχει προς τούτο νόμιμος λόγος

Όταν η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων εξαρτάται από αποκλειστικά δικές μας ενέργειες, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και της νομιμότητας του αιτήματός σας, ζητώντας ενδεχόμενα πρόσθετες πληροφορίες από εσάς για το σκοπό αυτό. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός της προθεσμίας του ενός μηνός που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αιτιολογημένη ανάγκη παράτασης του διαστήματος αυτού.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο dataprivacy@ifly.gr

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( http://www.dpa.gr) είναι αρμόδια για κάθε ζήτημα που άπτεται της τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και μπορείτε να απευθύνεστε σε αυτήν για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα, εφόσον άπτεται των αρμοδιοτήτων της.


Πολιτική για Cookies

1Πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική.

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας από τη Διακήρυξη Cookie στον ιστότοπό μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, με το πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η συναίνεσή σας ισχύει για τους ακόλουθους τομείς: https://www.ifly.gr

Μπορείτε να αλλάξετε τη συγκατάθεσή σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις για cookies εδώ ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι στην κάτω δεξιά πλευρά του ιστότοπού μας.

Η δήλωση cookie ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 31/10/2018 από τη IFLY Αεροπορικές Υπηρεσίες Α.Ε.

2Απαραίτητα Cookies

Απαραίτητα (2)

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
ct-ultimate-gdpr-cookie ifly.gr Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 έτος HTTP Cookie
ct-ultimate-gdpr-cookie-level ifly.gr Stores the user's cookie consent level for the current domain 1 έτος HTTP Cookie
3Λειτουργικά Cookies

Λειτουργικά (6)

Τα cookies προτίμησης ή λειτουργικότητας επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
yt-remote-cast-installed youtube-nocookie.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices youtube-nocookie.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id youtube-nocookie.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period youtube-nocookie.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app youtube-nocookie.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name youtube-nocookie.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
4Στατιστικά Cookies

Στατιστικά (5)

Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοχώρου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
_at.hist.# ifly.gr Used by the social sharing platform AddThis to store the user's usage history of the AddThis sharing widget Persistent HTML Local Storage
_ga ifly.gr Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 έτη HTTP Cookie
_gat ifly.gr Used by Google Analytics to throttle request rate 1 ημέρα HTTP Cookie
_gid ifly.gr Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 ημέρα HTTP Cookie
collect google-analytics.com Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker
5Μαρκετινγκ Cookies

Μαρκετινγκ (10)

Τα cookies Μάρκετινγκ ή Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.

Name Provider Purpose Expiry Type
__atuvc ifly.gr Updates the counter of a website's social sharing features. 1 year HTTP Cookie
__atuvs ifly.gr Ensures that the updated counter is displayed to the user if a page is shared with the social sharing service, AddThis. 1 day HTTP Cookie
_at.cww ifly.gr Used by the social sharing platform AddThis Persistent HTML Local Storage
ads/ga-audiences google.com Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
at-lojson-cache-# ifly.gr Used by the social sharing platform AddThis Persistent HTML Local Storage
at-rand ifly.gr Used by the social sharing platform AddThis Persistent HTML Local Storage
lidc linkedin.com Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 1 day HTTP Cookie
loc addthis.com Geolocation, which is used to help providers determine how users who share information with each other are geographically located (state level). 1 year HTTP Cookie
uvc addthis.com Detects how often the social sharing service, AddThis, encounters the same user. 1 year HTTP Cookie
xtc addthis.com Registers the user's sharing of content via social media. 13 months HTTP Cookie
6Πώς μπορώ να δω τι cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής μου;

Εάν θέλετε να δείτε ποια cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συνήθως μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες κάπου στις προτιμήσεις ή τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Ακολουθεί μια λίστα με δημοφιλή προγράμματα περιήγησης και τις οδηγίες τους για την αναζήτηση των cookies σας:

Πιθανότατα, αυτό είναι και το σημείο όπου μπορείτε να διαγράψετε τα cookies σας. Αλλά μια προειδοποίηση: αν επιλέξετε να διαγράψετε ΟΛΑ τα cookies σας, ίσως να δημιουργείσετε μια λιγότερο φιλική εμπειρία χρήσης όταν «σερφάρετε» στο διαδίκτυο. Οι αποθηκευμένοι κωδικοί πρόσβασης θα καταργηθούν και όλες οι ρυθμίσεις και οι προτιμήσεις σας θα επανέλθους τις προεπιλεγμένες.

7Μάθε περισσότερα

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διαγραφής τους, στη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org/. Για να περιορίσετε τα cookies που μπορούν να οριστούν για διαφημιστικούς σκοπούς, παρακαλώ επισκεφθείτε:


Συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό (ΓΚΠΔ)

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των συνομιλητών μας αποτελεί βασικό μέλημα της ‘IFLY’. Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η ‘IFLY’ σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί ή διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές. Η ‘IFLY’ λαμβάνει όλα τα εύλογα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας σε συμμόρφωση με το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση και κοινολόγηση ή πρόσβαση και χρήση χωρίς άδεια, καθώς και κάθε άλλη μη νόμιμη επεξεργασία. Η ‘IFLY’ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα όσο είναι απαραίτητα για τον σκοπό της συλλογής τους ή για να συμμορφωθεί με τυχόν νομικές της υποχρεώσεις. Με την επιφύλαξη του νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως κάθε φορά ισχύει, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν έναντι των τηρούμενων δεδομένων που τα αφορούν, δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας.


Επικοινωνία

Συμμεριζόμαστε την ανησυχία σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: dataprivacy@ifly.gr